Pil 1 – Gamla herrgårdsområdet

Vänd blicken ner mot Dammsjöns strand. Här ligger det gamla herrgårdsområdet. Gamla herrgården syns till vänster, kapellet i mitten och brukskontoret till höger. Härifrån styrdes bruket fram till dess den nya herrgården stod klar år 1877. Byggnaderna vitkalkades 1861 men var från början omålade, grå.

Gamla herrgården
Gamla herrgården uppfördes 1685 och byggdes om 1756. Den fungerade som bostad för brukspatroner och inspektorer. Dessförinnan fanns en ”sätesbyggning” på kullen vid infarten till herrgårdsområdet. Den revs när Gamla herrgården byggdes.

Kapellet
Kapellet byggdes 1759 och står på grunden till en äldre kapellbyggnad som invigdes så tidigt som 1640. Norns bruk var en egen församling och hade fast brukspredikant från 1640 fram till 1912. Kapellet är öppet lördagar och söndagar sommartid. Svenska kyrkan håller gudstjänst vid de stora högtiderna. Det är också en omtyckt dop- och bröllopskyrka. Byggnaden till höger om kapellet är brukskontoret, uppfört 1749.

Klockstapeln
Byggnaden intill kanalbron är kapellets klockstapel. Den sattes upp i början av 1800-talet och var ursprungligen en gruvlave. Klockstapeln har två kyrkklockor, båda från 1600-talet.

Ekonomibyggnaderna
Runt majstången i hagen finns flera faluröda ekonomibyggnader; stall, ladugårdar, med flera.
Byggnaden som står vänd med gaveln mot vägen är bruksmagasinet från omkring 1760. En viktig byggnad med stor betydelse för det ekonomiska livet på bruket. Här förvarades spannmål, saltsill, tobak, lin och en rad andra baslivsmedel som inte kunde odlas eller födas upp på bruket.
Brukspatronerna köpte in varorna och brukets kvinnor gjorde uttag ur magasinet en gång i månaden. Uttagen noterades i bruksboken och i maj varje år sammanställde bokhållaren varje familjs uttag och ställde det mot hur mycket man tjänat in under året. I de flesta fall hamnade familjerna på minus. Och skulden växte år för år. Det fick till följd att man inte kunde flytta eftersom man saknade pengar att betala med.

Magasinet
Under 1900-talets början låg en Konsumbutik i källarvåningen till magasinet. Nuförtiden har ett sommarcafé öppet här. Hembygdsföreningen Norns bruks vänner driver ett museum i husets övre del, med ingång från andra gaveln.

Nu börjar promenaden längs vägen genom grindstolparna och vidare ner mot Nya herrgården. Den går genom ett naturskyddsområde, där arbete pågår med att återskapa den lövskogs- och ängsmark som fanns här tidigare. På vänster sida, cirka 150 meter in i skogen ligger resterna av en gammal smedja, som förmodligen är äldre än själva bruket. Den är hittills outforskad men forskning pågår.

Pil 2 är placerad strax innan man kommer fram till Nya herrgården.